Informácie o reholi

Dejiny kláštora brožúrka

Dejiny kláštora - brožúrka

 

 


Kongregácia Dcér Božskej lásky
(Filiae Divinae Caritatis)

Zakladateľka:
Matka Františka Lechnerová *1.1.1833 +14.41894

mf1

Charizma:
-starostlivosť o duchovný rozmer hlavne dospievajúcich dievčat a žien
-vychovávanie v kresťanskom duchu detí v materských školách, katechizovanie na školách všetkých typov a formácia detí a mládeže

História cirkevnej materskej školy:

Pred rokom 1950 sestry v Ivanke pri Dunaji pôsobili v Kláštore Kráľovnej anjelov ako učiteľky v materskej škole a mali na starosti siroty. Po roku 1990 pokračovali vo výchovnej činnosti ako katechétky. Od roku 2003 je znova zriadená Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov.


www.marianky.sk

 

Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov

v Ivanke pri Dunaji

Od 1.9.2019 otvára naša Slovenská provincia Kongregácie Dcér Božskej Lásky, ako Zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov ( CMŠ ) druhú triedu v našom kláštore na Námestí padlých hrdinov 30, v Ivanke pri Dunaji.

cms krovnej anjelov

Požehnanie nových a zrekonštruovaných priestorov CMŠ bude v sobotu 29. 6. 2019 po sv. omši, ktorá bude o 10.30 vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Pozvanie prijal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

 

CMŠ bola otvorená 1. 9. 2003 ako jednotriedka. Pre veľký záujem zo strany rodičov sme sa rozhodli rozšíriť materskú školu v rámci projektu „ Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji „ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Integrovaného regionálneho operačného programu . Projekt sme mohli zrealizovať aj vďaka veľkej finančnej dotácii našej Kongregácie.

 

Vypracovanie projektu vykonal Ateliér DV s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava. Spracovateľ projektu Ing. Jozef Ďurko, december 2016.

Hlavnými aktivitami projektu boli: rekonštrukcia budovy s prvkami inkluzívneho vzdelávania, vybudovanie prístavby novej triedy so zázemím, jedálne, výdajne stravy a novej plynovej kotolne, vytvorenie detského ihriska, realizácia sadových úprav, opatrenia energetickej hospodárnosti.

Vytvorilo sa nových 25 miest, tým sa kapacita zvýšila na 49 detí.

V rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác sa úspešným uchádzačom stala firma DOP-KONT, s.r.o. so sídlom vo Veľkých Levároch, ktorá svojou odbornou a ochotnou spoluprácou ukončila stavbu 31. marca 2019.

Pri tejto radostnej udalosti chceme predstaviť našu Kongregáciu, priblížiť náš apoštolát a dejiny pôsobenia v Ivanke pri Dunaji od r.1946.

 

1. Kongregácia Dcér Božskej Lásky

 

Kto sme? Sme medzinárodná Kongregácia pápežského práva, ktorá sa venuje apoštolským prácam. Sestry sú povolané žiť celkom v láske s Trojjediným Bohom medzi ľuďmi. Skladáme sľuby čistoty ,chudoby a poslušnosti. Žijeme v spoločenstve s našimi sestrami a svoj život venujeme Bohu, Cirkvi a najmä chudobným.

 

Vznik Kongregácie: 21.11.1868 vo Viedni. Zakladateľkou je Božia služobnica - Matka Františka Lechnerová (*1.1.1833 + 14.4.1894 ) . Na usmernenie svojej Kongregácie zvolila pravidlá sv Augustína. Osobitnú lásku prejavovala k ukrižovanému Pánovi. Za patrónku nám dala Pannu Máriu s titulom Matka obdivuhodná, veľkú úctu mala k sv. Jozefovi.

 

Cieľ: Zviditeľňovať Božiu lásku vo svete, vo výchovnej a vzdelávacej činnosti, v starostlivosti o deti, dievčatá a ženskú mládež, v pomoci rodinám, v charitatívnej činnosti, v dobročinnosti, obetavo a nezištne.

 

Charizma: Vyviera z nášho vnútorného života s Bohom. Na záplavu Božej lásky odpovedáme zviditeľňovaním tejto lásky v našom sociálnom, výchovnom a pastoračnom apoštoláte podľa potrieb miestnej a univerzálnej Cirkvi.

 

Pôsobenie vo svete : Sídlo Kongregácie sa nachádza v Grottaferrata, neďaleko

Ríma. V súčasnosti má Kongregácia 1 000 sestier, ktoré pôsobia na 3 kontinentoch -

Európa, Amerika, Afrika, v krajinách: Taliansko, Rakúsko, Česko, Maďarsko, Poľsko,

Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Anglicko, Nemecko, Kosovo, USA,

Južná Brazília a Severovýchodná Brazília a v misijných krajinách: Bolívia, Albánsko,

Ukrajina, Severná Brazília, Ekvádor, Argentína, Uganda.

 

Kongregácia na Slovensku v súčasnosti: Aktuálne má Slovenská provincia 46 sestier v 8 komunitách: Michalovce, Košice, Prievidza, Žiar nad Hronom, Trnava, Ivanka pri Dunaji, Bratislava, Veľké Leváre.

Apoštolát :starostlivosť predovšetkým o dievčatá (internát a iné formy pomoci), duchovné poradenstvo a sprevádzanie, osobitne pre dievčatá a ženy, predškolská výchova – materské školy, farská a školská katechéza, pastorácia rodín, mládeže a povolaní, duchovné cvičenia a obnovy pre laikov, pastoračné služby vo farnosti, rôznorodá podpora sociálne slabších ľudí.

 

Laické spoločenstvo pri Kongregácii :

Rodinu Božskej Lásky tvoria laici, ktorí sa cítia povolaní mať účasť na charizme

a spiritualite našej Kongregácie. Týmto špecifickým poslaním v prostredí, v ktorom

žijú, podporujú a rozširujú pravé kresťanské hodnoty pri formovaní a vedení mládeže. Pomáhajú tiež rodinám a núdznym.


2. Z histórie pôsobenia sestier na Slovensku:

 

25.09.1892 - Posviacka kláštora „Hubertínum“ vo Veľkých Levároch za účasti Matky Františky Lechnerovej.

18.08.1919 - Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie slovenské kláštory patrili do Československej provincie (Veľké Leváre, Pruské, Prievidza, Spišská Sobota ).

1924 - Príchod sestier do Trnavy, prvé kandidátky.

01.07.1926 - Otvorenie „Mariánskeho ústavu“, tj. dievčenský sirotínec, Emmerova 28, Trnava, provinciálny a formačný dom.

 

9. jún 1927 - vznik samostatnej Slovenskej Provincie

 

Pôsobenie sestier do r.1950 - Veľké Leváre (1892), Prievidza (1908), Spišská Sobota (1909), Trnava - Mariánsky ústav (1924), Dolná Krupá (1927), Krupina (1935), Podolie (1937), Trnava – Halenárska (1937), Smolenice (1939), Michalovce (1941), Nitra – Kalvária (1944), Krušovce (1945), Malženice (1945), Ivanka pri Dunaji (1946) a Galanta (1946).

 

29.08.1950 „ Akcia R“ likvidácia ženských kláštorov z nariadenia Komunistickej štátnej moci ( slovenská provincia mala 138 sestier a 16 kláštorov).

Násilné prerušenie činnosti, presun sestier do sústreďovaniach kláštorov, zákaz prijímania nových povolaní, zastrašovanie, nútená ťažká fyzická práca. Všetky kláštory boli zoštátnené.

O tejto dobe odporúčame dokumentárne filmy: Pilátova amnestia a Súď ma a skúšaj.

12.10.1951 - Vyvezenie práceschopných sestier do severných Čiech na prácu v textilných továrňach.

1956 - Zmena pracovnej činnosti z nariadenia štátnej moci: domovy dôchodcov, ústavy sociálnych služieb.

1960 - Choré sestry a dôchodkyne postupne preložené do charitných domov: Rúbaň pri Nových Zámkoch a Bílá Voda u Javorníka (Česko).

1968 - 1971 - Politické uvoľnenie: obnovenie činnosti na Slovensku, možnosť prijať nové rehoľné povolania.

1979 - 1990 - Život v ilegalite, prijímanie a formácia nových povolaní v civilnom oblečení. Nový spôsob pokračovania rehoľného života a apoštolátu s centrom v Bratislave a v Košiciach. Organizovanie duchovných cvičení a obnov, púti pre mládež, stretnutia s vysokoškolskou mládežou. Prepisovanie samizdatov, vydanie Liturgie hodín.

17.11.1989 – Nežná revolúcia , nádej na obnovenie činností reholí, vrátenie kláštorov, rekonštrukcia domov a postupný návrat sestier do vlastných kláštorov, obnovenie spoločného života a pôvodného apoštolátu.

 

 

3. Dejiny Kongregácie Dcér Božskej Lásky v Ivanke pri Dunaji

 

Budova kláštora: ( foto budovy historická )

V sedemdesiatich rokoch 18. storočia Anton II. Grasalkovič dostaval kostol a zriadil divadelnú scénu v záhrade svojho kaštieľa, ukázala sa potreba ubytovania rôznych hudobníkov a hercov, ktorí prichádzali účinkovať a zabávať grófových hostí. Za týmto účelom dal gróf postaviť oproti kaštieľu jednoduchú dvojpodlažnú budovu tzv. Musikantenhaus, so stredovým rizalitom, zakončeným štítom, v ktorom bol umiestnený malý zvon. Vo vnútri boli zariadené ubytovacie priestory a tiež malá kaplnka. Budova slúžila určenému cieľu, až kým ju Grasalkovičovi dedičia v roku 1854 spolu s kaštieľom a celým panstvom predali. Novým majiteľom ivanského panstva sa stal srbské knieža Michal Obrenovič, ktorý v tom čase žil v exile a zdržiaval sa hlavne vo Viedni. Jeho manželka grófka Júlia Huňady dala v budove najskôr zriadiť chudobinec s názvom Dom sv. Karola.V roku 1885 však dala budovu rozšíriť o dve prízemné miestnosti a zriadila tu detskú opatrovňu – ovodu. Pozvala tri sestry rádu Sv. kríža, ktoré vyučovali a vychovávali deti. Keď sa v novembri 1885 ovoda otvorila, navštevovalo ju 107 detí miestnych obyvateľov. Celú prevádzku platila sama grófka, všetkým deťom dala ušiť biele rovnošaty a poskytla im celé zaopatrenie. Napriek tomu, že sestry Sv. kríža ovodu po krátkom čase opustili, táto vo svojej bohumilej činnosti pokračovala až do začiatku prvej svetovej vojny.

V roku 1912 sa grófka Júlia rozhodla opustiť Ivanku, podarovala panstvo svojmu synovcovi Karolovi a odišla do Belgicka. Začiatkom prvej svetovej vojny dal nový majiteľ panstva zriadiť v ovode výpomocný vojenský lazaret. Po zrušení lazaretu budovu používalo panstvo na rôzne účely. Istý čas tu bola zriadená ordinácia a byt miestneho lekára, tiež tu boli ubytovaní nájomní robotníci prichádzajúci na panstvo za prácou.

 

Príchod sestier a ich apoštolát:

V auguste v r.1946 prišli prvé sestry našej rehole do Ivanky pri Dunaji na podnet a pozvanie miestneho dekana vdp. Jána Decheta. Provinciálna predstavená sr. M. Alexandrína Maďarová odkúpila budovu od Spoločnosti Ježišovej pre potreby sestričiek a ich apoštolát na základe kúpnej zmluvy zo dňa 31.5.1947.

Čiastočnou výpomocou farníkov budovu opravili a zasvätili ju Kráľovnej anjelov. Posviacku kláštora vykonal pápežský protonotár Izidor Holovič 19.10.1947. ( foto )

Počas 4 rokov pôsobili v Ivanke pri Dunaji tieto sestry: sr.M.Veronika Ružová - predstavená komunity, Sr.M.Otília Prikrylová, sr.M.Katarína Kočišová, sr.M. Stanislava Petrisková, sr.M. Mariana Barnová, sr.M. Anunciáta Nižňanská a sr. M. Klotilda Adamovičová, sr. M. Bernarda Zábojníková, sr.M. Celina Repová, sr. M. Fidélia Polakovičová. Sestry boli veľmi obetavé a horlivé v službe.

Cirkevná obec zriadila v budove detskú opatrovňu, jedna trieda bola v budove kláštora a druhá v byte po p. organistovi a tretia trieda v kaštieli. Sestry vychovávali deti s láskou a odborne. Sestry boli poverené odovzdávať svoje skúsenosti študentkám z Bratislavy. V roku 1947 bola vybudovaná budova obcou nová materská škola na Hviezdoslavovej ulici.

Sestričky tiež vypomáhali vo farnosti, v okolitých obciach, v škole, vyučovali náboženstvo, hru na klavír, ošetrovali chorých po domoch, viedli stretnutia detí tzv. Mariansku kongregáciu dievčat - sr. M. Anunciáta a spolok Božského Srdca - sr.M.Stanislava, nacvičovali divadlá, besiedky a iné duchovné programy pre celú obec. Foto činnosť

Zrušenie kláštora :

30.8.1950 boli sestry z Ivanky pri Dunaji násilne vyvezené nákladným autom do sústreďovacieho kláštora v Ivanke pri Nitre v rámci „ Akcie R „ zrušenie ženských kláštorov, ktorá prebiehala od 29.8.1950 po celom Československu. Budova kláštora bola 6.10.1958 zoštátnená Československým štátom a bola odovzdaná do správy MNV Ivanka pri Dunaji v celosti z titulu daru. Boli tu zriadené detské jasle, ktoré boli v činnosti až do roku 1990.

Návrat sestier po Nežnej revolúcii :

Zákonom 298/1990 z 19.7.1990 sa rozhodlo o navrátení nehnuteľného majetku jednotlivým rádom a kongregáciam s účinnosťou od 1.8.1991 v celej Českej a Slovenskej Federatívnej republike. Budova kláštora v Ivanke pri Dunaji bola vrátená už 29.12.1990.

Po rekonštrukčných prácach a sa mohli sestry rehole vrátiť a obnoviť svoju činnosť.

Formačný dom – noviciát:

V r. 1991 sa v budove zriadil formačný dom na prípravu nových sestier. 25.8. 1991 sa v kostole konali prvé verejné sľuby sestier od r. 1950 za účasti mnohých sestier zo sveta a príbuzných. (foto)

Detský domov Kráľovnej anjelov ( 1.10.1994 - 31.1.2003) :

V roku 1994 sme zriadili v budove Detský domov pre deti od 2-18 rokov s nariadenou ústavnou výchovou. Detský domov zabezpečoval výchovnú, materiálnu, zdravotnú a sociálnu starostlivosť pre 11 detí. Výchovnú činnosť vykonávali naše rehoľné sestry.

Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov od 1.9.2003 :

Obnovené priestory materskej školy požehnal 2.9.2003 páter Ján Ďurica zo Spoločnosti Ježišovej a CMŠ začala svoju činnosť aj vďaka veľkej zásluhe pani Júlii Mechúrovej, ktorá bola do r. 2008 aj riaditeľkou. Materská škola bola až doteraz jednotriedna s počtom prijatých detí 24.( foto )

V školskom roku 2018/2019, počas rekonštrukcie a prístavby druhej triedy fungovala CMŠ v priestoroch kaštieľa. Sme veľmi vďačné pátrom jezuitom za ich ochotu a pomoc, aby sme mohli všetky práce vykonať a neprerušili činnosť materskej školy. ( foto)

 

4.Kláštor, kaplnka aj CMŠ je zasvätená Panne Márii - Kráľovnej anjelov

 

Krásny obraz Panny Márie - Kráľovnej anjelov je umiestnený v kláštore od r. 1947. Z kroniky Kongregácie vieme, že počas Druhej sv. vojny, dňa 12.6.1944 nákladom provinciálneho domu Dcér Božskej Lásky v Trnave a s povolením Apoštolskej administratúry v Trnave vydali sestry obrázky s vyobrazením Panny Márie ako Kráľovnej anjelov a s modlitbou o ochranu pred pôsobením Zlého.

 

Modlitba

k Panne Márii, Kráľovnej anjelov

 

Vznešená Kráľovna nebies a anjelov!

Ty si dostala od Boha tú moc a úlohu,

aby si pošliapala hlavu hadovu.

Prosíme Ťa teda ponížene, zošli svoje pluky,

aby na Tvoj pokyn a skrze Tvoju moc,

zlých duchov všade prenasledovali a premáhali,

úklady týchto zmarili a zrútili ich do priepasti.

Kto ako Boh? Vy svätí anjeli a archanjeli,

zastávajte nás a ochraňujte nás!

Láskavá a verná Matka,

tys vždy predmetom našej nádeje a lásky.

Kráľovná anjelov, oroduj za nás!

 

 

Obrázky boli vytlačené v Spolku svätého Vojtecha. Sestry aj deti , ktoré im boli zverené v apoštoláte sa modlili často túto modlitbu. V korešpondencii sekretárky provincie sr. M. Karolíny Rebrovej sa nachádza list v ktorom sa spomína tento obraz. V liste sa píše, že po skončení vojny sa rozhodla sestra provinciálna Alexandrína Maďarová dať vyrobiť reliéfny obraz Kráľovnej anjelov podľa obrázku z r.1944. Obraz je veľmi krásny, umelecky prevedený. Vyrobili ho v Banskej Štiavnici slovenskí rezbári. Obraz dala urobiť provinciálna predstavená z vďačnosti, že Panna Mária zachránila sestry od hrôz vojny a chcela ho dať umiestniť na hlavný oltár v Marianskom ústave v Trnave, nakoľko dom v ktorom bol kláštor a dievčenský sirotínec nosil meno Panny Márie.

Každý náš kláštor bol zasvätený niektorému svätému. Provinciálne vedenie sa rozhodlo zasvätiť nový kláštor a činnosť v Ivanke pri Dunaji Panne Márii - Kráľovnej anjelov.

 

Po zrušení kláštora totalitným režimom 30.8.1950 sa obraz dostal do rúk dobrých ľudí.

Máme o tom svedectvo pani Márie Dokupilovej, rod. Jaslovskej.

 

Som rada že sa môžem podeliť o spomienky na detstvo. ktoré sú spojené so sestričkami v kláštore v Ivanke pri Dunaji. Ako päť ročná som chodila k sestričkám do škôlky. Okrem hrania a modlitieb naučila som sa aj hrať na klavíri. Môj otec Severín aj mama Vilma veľmi často tam tiež chodievali, preto mi nebolo zvláštne keď aj v jeden deň v r.1950 sa to zopakovalo, ale s tým rozdielom, že pribudol v našej izbe nádherný obraz matky Božej. Moja sestra a ja sme mali prísny zákaz o tom hovoriť. Mala som 7 a pol roka a vedela som čo sa v spoločnosti udialo .Okrem toho na povalu otec odniesol prútený kôš s knihami zabalene v modrom papieri označené bielym štítkom. Neviem ako dlho bol obraz u nás ale pamätám si ako sme sa každý deň modlili pod obrazom a prosili Pannu .Máriu, aby nám pomáhala zbaviť sa komunizmu a vrátila nám sestričky. Sestričky v Ivanke pri Nitre sme boli navštíviť a nielen naša rodina ale aj mnohí obyvatelia z Ivanky. Po čase prišli ženy v civile pre tento obraz a zobrali si aj časť kníh. Mama nám oznámila, že sa máme rozlúčiť aj s obrazom Panny Márie. Kedy sa to stalo už si nepamätám.( Počas totality niektoré sestry chodili na niektoré miesta v utajení a v civilnom oblečení, kvôli bezpečnosti. Kto a kam obraz odviezol nevieme.)

Keď sa sestričky vrátili do Ivanky pri Dunaj, vrátila som zbytok kníh okrem kufra ,ktorý za tie roky navštívil červotoč a sa úplne rozložil. Po reštaurácií obrazu v deň otvorených dverí v r. 2015 som v tichých spomienkach pobudla pod obrazom nasej Mamy v kaplnke, kde ma nechali sestričky samú, za čo som im vďačná. Ďakujem nášmu Pánovi a mojim rodičom že som prežila ateistické roky vo viere a že bude inak“. ( Foto z kaplnky)

 

Obraz potom sestry prenášali počas sťahovania z mesta do mesta po celej Československej republike. Obraz bol v Ujezdci, vo Vojkove, kde sestry pracovali v domovoch pre dôchodcov. S veľkou starostlivosťou ho previezli do Charitného domova v Rúbani pri Nových Zámkoch, kde boli počas totality, od r. 1960, sestry dôchodkyne sústredené.

Po otvorení kláštora v r. 1991 ho sestry vrátili do Ivanky pri Dunaji.

 

Ďakujeme správcom farnosti, starostom Obce a zastupiteľstvám, ktorí nám vždy ochotne pomohli riešiť mnohé problémy. Svoju vďačnosť vyjadrujeme rodičom detí, ďakujeme za dôveru, duchovnú aj materiálnu pomoc , farníkom za modlitby, obety a konkrétnu pomoc v mnohých aktivitách.

 

Túžime s radosťou a ochotne i naďalej slúžiť tým najmenším a rodinám v duchu hesla Matky Františky:

Konať dobro, rozdávať radosť, šťastným urobiť a viesť do neba.“

 

Rehoľné povolanie je dar od Boha pre nás, pre Cirkev i pre celý svet. Je to nezaslúžený dar, preto s veľkou bázňou a pokorou prosíme o modlitby, aby sme vytrvali v dobrom a modlite sa aj za nové povolania.

 

Pramene:

  1. Archív ženských a mužských reholí, Archívny fond Kongregácie Dcér Božskej lásky na Slovensku, Halenárska 8,Trnava

  2. Ivanka pri Dunaji v plynutí času: Obec Ivanka pri Dunaji 2009

  3. Kronika farnosti v Ivanke pri Dunaji

 

 

Autor článku: Sr. Mária Daniela, FDC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nové informácie, spomienky, fotografie môžete zaslať na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web stránka rehole: www.marianky.sk

Za pomoc a podporu ďakujeme:

nic-logoivankanet-logo logoskolamarktalexie 6

Dnes6
Včera11
Týždeň38
Mesiac156
Všetky28041